תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

השימוש באתר הינו בכפוף לתנאים הבאים:
הסכמה :
• נא קרא/י את התנאים בעיון רב והימנע/י משימוש באתר במידה ואינך מסכים/מה להם. יובהר, כי השימוש באתר מותנה בהסכמתך המלאה לתנאי השימוש, קריאת תכני האתר וכן כל שימוש שתעשה/י באתר יעיד על הסכמתך לכל תנאי השימוש כאמור.
בעלות :
• האתר לרבות, כל התכנים, הקבצים, סימני המסחר וכל חומר אחר המופיע בו הינו בבעלותה הבלעדית של חברת תרימה תוצרי רפואה ישראליים, מעברות בע”מ (להלן: "תרימה"). מלוא זכויות הקניין הנן של תרימה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, או להציג את התכנים והחומרים המופיעים באתר אלא בהסכמת תרימה מראש ובכתב.
• תרימה תהא רשאית לשנות על פי שיקול דעתה הבלעדי, את עיצובו של האתר ו/או מבנהו ו/או תכניו ו/או להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, חלקם או כולם, ואף לסגור את האתר, ו/או לשנות את תנאי שירות אלה, ו/או כל היבט אחר באתר גם בלא הודעה מראש. המשתמש/ת מוותר/ת בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
• על אתר זה יחולו לכל דבר ועניין דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע והכרוך בשימוש באתר זה באופן ישיר או עקיף, יהא בבתי משפט המוסמכים במחוז תל אביב
תוכן האתר:
• המידע והתוכן מועברים כפי שהם (AS IS). העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת על אחריותו/ה המלאה והבלעדית ולא תהיה לו/ה כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי תרימה ו/או מי מטעמה.
• המידע באתר כולל מידע רפואי כללי שאינו בגדר עצה ו/או חוות דעת רפואית. אין להסתמך על התוכן והמידע ,לרבות על הקישורים לאתרים אחרים, לשם קבלת ו/או הענקת טיפול רפואי והוא אינו מיועד לבוא במקום התייעצות עם רופא מוסמך. בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להיוועץ ברופא ולהיבדק.
• בעצם השימוש באתר המשתמש/ת מסכים/מה לכך כי תרימה לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה מפנייה לתרימה ו/או כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר נשלחו למשתמש ע"י תרימה ו/או שהגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות. למשתמש/ת לא תהיה לו כל טענה בגין אבדן נתונים ו/או תוכנות שהיו ברשותו ו/או בגין הפרעות במהלך השימוש באתר. המשתמש/ת פוטר/ת את תרימה ולא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו/ה על המידע שפורסם באתר /או מידע אשר הגיע מאת תרימה ו/או שהגישה אליו מתאפשרת דרך האתר ותרימה לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד ג' בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או בנוגע לכל מידע שנשלח לו/ה ע"י תרימה ו/או מי מטעמה.
יצירת קשר ורישום:
• באתר זה ישנה אפשרות ליצירת קשר עם תרימה, גולש אשר פנה לתרימה דרך האתר, נותן הסכמתו מראש לחזור אליו מעצם פנייתו, ולכך שפנייתו זו תתועד ותישמר במערכת ניהול פניות של תרימה.
הצהרת פרטיות :
• השימוש באתר זה ו/או כל מידע שיימסר על ידך לתרימה באמצעות האתר, דוא"ל פקס וכיו"ב (לרבות מידע רגיש ופרטי אודותייך ו/או אודות צד ג'), עשוי לשמש לצרכים סטטיסטיים ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית ועקב כך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים כמחויב על פי כל דין.
• לידיעתך, אינך מחויב למסור פרטים כל שהם לתרימה. בעשותך שימוש באתר ו/או בעצם הפנייה לתרימה – הנך מתיר לתרימה לעשות במידע שימוש ולהעבירו לצד ג' בכפוף לכל דין.
• תרימה חופשית להשתמש במידע זה לצורך ניתוחים והערכות סטטיסטיות, על מנת להבטיח שירות יעיל ולשפר את אתרי האינטרנט שלנו ולצרכי מעקב אחר בטיחות תרופתית כמחויב על פי חוק.
• נא לא להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם מדיניות זו.